CLUB NAME : FITNESS CLUB

OBJECTIVES :

1. Developing students academically as well as physically.
2. Making them zero level stress & tension free.
3. Help students for participating in any sports event.
4. Organize events for maintaining their health.

CLUB MEMBERS :

1. Nikhil Satwani – 9890309017
2. Shubham Gadge – 9881147691
3. Darshan Bajaj – 9545113492
4. Gavrav Chure – 8855989637
5. Saurabh Karande – 7773994821
6. Pranav Panpaliya – 8600058915
7. Amit Tatte – 9766851747
8. Rushikesh Bambalkar – 8623008001
9. Soham Banarane – 8208720386
10. Vaynkatesh Heda – 8007910007
11. Gajanan Deshmukh – 9421370732
12. Disha Latiya – 9767478163
13. Neha Raja – 9511953255
14. Isha Pawar – 9146546364
15. Prasad Bhutda – 9552977936
16. Atharva Koleshwar – 7972761647
17. Mitesh Rajput – 8788742394
18. Rushikesh Kolhe – 9284593905
19. Shivam Ghugal – 7066235652
20. Vedant Gongal- 7875468284
21. Shikha Baniya – 9673903968
22. Jayseh Wadhai – 9511897457
23. Pratiksha Sadafale – 9112044689

FACULTY MEMBERS:

1. Prof.Abhinav Kadu – 8600645822
2. Prof. S.S Tawani – 9890886759
3. Prof. Y.M.Gulhane-9422121996
4. Prof. R.M.Guble-9730761255
5. Prof. M.B.Maldhure-9604011898
6. Prof.V.Shandilya-9881487103
7. Prof.S.M.Borikar-9730092389
8. Prof.N.D.Sahu-8329040523

List of Registered members

1. Nikhil Satwani – 9890309017
2. Shubham Gadge – 9881147691
3. Darshan Bajaj – 9545113492
4. Gavrav Chure – 8855989637
5. Saurabh Karande – 7773994821
6. Pranav Panpaliya – 8600058915
7. Amit Tatte – 9766851747
8. Rushikesh Bambalkar – 8623008001
9. Soham Banarane – 8208720386
10. Vaynkatesh Heda – 8007910007
11. Gajanan Deshmukh – 9421370732
12. Disha Latiya – 9767478163
13. Neha Raja – 9511953255
14. Isha Pawar – 9146546364
15. Prasad Bhutda – 9552977936
16. Atharva Koleshwar – 7972761647
17. Mitesh Rajput – 8788742394
18. Rushikesh Kolhe – 9284593905
19. Shivam Ghugal – 7066235652
20. Vedant Gongal- 7875468284
21. Shikha Baniya – 9673903968
22. Jayseh Wadhai – 9511897457
23. Pratiksha Sadafale – 9112044689

PHOTO GALLERY